1.Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle handelingen, verkopen en overeenkomsten met Vlaminck & Partner Comm V.(hierna VP). Behoudens uitdrukkelijke schriftelijke overeenkomst getekend door de wettelijke vertegenwoordiger van beide partijen, zijn strijdige of andersluidende bepalingen niet tegenstelbaar aan VP. De voorwaarden van de koper zijn uitdrukkelijk uitgesloten.

2. De leveringstermijn bedraagt 3 werkdagen vanaf bevestiging en is onder voorbehoud van het op stock zijn van de bestelde producten. De leveringstermijn wordt zodoende enkel gegeven ten titel van inlichting en is derhalve niet bindend. Een eventuele vertraging kan geen aanleiding geven tot schadevergoeding.

3.Goederen zijn vooraf betaalbaar. Voor de betaling doet VP beroep op de diensten van betalingsprovider Mollie.

4.1 De levering van de goederen geschiedt ex works het magazijn van VP. Onmiddellijk na ontvangst van de goederen, wordt de koper geacht de geleverde goederen na te zien op hun zichtbare gebreken. 4.2 Klachten moeten binnen de 8 dagen vanaf de levering aan VP per aangetekend schrijven worden overgemaakt. Na het verstrijken van deze termijn worden de geleverde goederen als aanvaard beschouwd. 4.3 Klachten aangaande verborgen gebreken moeten, op straffe van verval, binnen de 2 maanden vanaf de ontdekking ervan aan VP per aangetekend schrijven worden overgemaakt.

5.1 U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. Het herroepingsrecht geldt niet voor gepersonaliseerde producten. 5.2 De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt. 5.3 Om het herroepingsrecht uit te oefenen moet u ons (Vlaminck & Partner Comm V, Ieperse Heerweg 9, 8820 Torhout –info@aloeverademallorca.be) via een ondubbelzinnige verklaring (bij voorbeeld schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiertoe gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping maar bent hiertoe niet verplicht. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

5.4 Gevolgen van de herroeping
Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderzijds heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.
Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.
U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dat 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft meegedeeld terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.
De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening.
U bent aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en het werking van de goederen vast te stellen.

6.1.VP kan ten aanzien van handelaren enkel aansprakelijk worden gesteld voor haar opzettelijke fouten. 6.2 Ingeval de aansprakelijkheid van VP wordt weerhouden, zal haar tussenkomst, in zoverre wettelijk toegestaan, beperkt zijn tot de directe schade met expliciete uitsluiting van indirecte schade, zelfs indien VP vooraf werd ingelicht over de mogelijkheid tot schade en in ieder geval tot het bedrag dat de klant voor de goederen diende te betalen en beperkt tot de vrijwaringplicht van de leverancier van VP.

7. Elk geval van overmacht bevrijdt VP van rechtswege van om het even welke verbintenis zonder enige schadevergoeding kan worden geëist.

8.De goederen blijven eigendom van VP tot algehele betaling van deze goederen. Het risico betreffende de goederen gaat over op het ogenblik van levering.

9.VP behandelt uw gegevens volgens haar privacy en cookiepolicy.

10Het niet aandringen op de uitvoering van enig bepaling van de overeenkomst kan niet worden opgevat als een afstand van recht of een beperking ervan. De nietigheid van een bepaling brengt niet de nietigheid van de overeenkomst met zich mee.

11.Het Belgisch recht is van toepassing op alle overeenkomsten met uitsluiting van het Weens Koopverdrag. Ingeval van betwisting zijn de rechtbanken van Oostende bevoegd om kennis te nemen van het geschil, onverminderd het recht van VP om te dagvaarden voor de rechtbank van de woonplaats of plaats van de zetel van de klant of op de plaats waar de verbintenissen tussen partijen zijn ontstaan of dienen uitgevoerd.

PRIVACY EN COOKIE POLICY
Versie dd. 26/07/2019 van kracht vanaf 26/07/2019
Dit is de privacy en cookie policy van Vlaminck & Partner Comm V, handelend via de website www.aloeverdemallorca.be , vennootschap naar Belgisch recht met maatschappelijke zetel te 8820 Torhout, Ieperse Heerweg 9 en ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer 0704.578.009.
Persoonsgegevens die worden verzameld
Wij verzamelen hieronder vermelde gegevens in volgende omstandigheden :
• Wanneer u de website www.aloeverademallorca.be bezoekt en al dan niet via de website, whatsApp, sms, mail, telefoon of andere communicatiemiddel overgaat tot bestelling of prijsaanvraag formuleert aangaande de door ons geleverde diensten/producten.
• Wanneer u zich aanmeldt voor de ontvangst van een nieuwsbrief
Gegevens die wij verzamelen:
• Naam en voornaam
• Telefoonnummer
• Adres, straat, postcode/plaats, stad
• Cookies en gebruiksgegevens/ip-adres
• Email adres

Wij bieden geen diensten/producten aan aan minderjarigen jonger dan 16 jaar en wij verzamelen zodoende geen informatie van personen jonger dan 16 jaar.
Doel van het gebruik en verwerking van persoonsgegevens
De persoonsgegevens die door ons worden verzameld en die door u aan ons worden/werden meegedeeld worden gebruikt en verwerkt op grond de desbetreffende vermelde rechtvaardingsgrond.
- Op grond van de contractuele relatie en/of grond van een wettelijke verplichting:
o Klantenbeheer
o Het naleven van de wettelijke bepalingen die op ons rust.
o Het leveren van de goederen/diensten die wij aanbieden
- Op grond van uw toestemming:
o Het u toesturen van mailings met inhoud die mogelijks voor u interessant kan zijn.
o Om u gepersonaliseerde content en advertentie gebaseerd op uw voorkeuren of interesses toe te sturen door ons dan wel hierna vermelde externe reclame- en advertentiepartners
o Analyse van uw websitebezoek teneinde daarmee de website alsook het aanbod van producten te verbeteren.
Cookies
Cookies zijn kleine tekstbestanden die door websites kunnen worden gebruikt om gebruikerservaringen efficiënter te maken.
Volgens de wet mogen wij cookies op uw apparaat opslaan als ze strikt noodzakelijk zijn voor het gebruik van de site zoals cookies die uw uitdrukkelijke voorkeur als gebruiker, bij wijze van voorbeeld uw taalkeuze, registreren om zodoende de kwaliteit te verbeteren
Voor alle andere soorten cookies hebben we uw toestemming nodig. Deze website maakt gebruik van verschillende soorten cookies omwille van de hierna vermelde reden .
(i) Functionele cookies: om de diensten uit te voerden die je aanvraagt en dus noodzakelijk zijn om deze website naar behoren te laten functioneren. De informatie in kwestie registreert geen specifieke gegevens van de individuele gebruiker
(ii) Analytische cookies: het gebruik van onze service te controleren en analyseren.
a. Google Analytics: Google Analytics is een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google en die websiteverkeer volgt en rapporteert. Google gebruikt de verzamelde gegevens om het gebruik van onze Service bij te houden en te controleren. Deze gegevens worden gedeeld met andere Google-services. Google kan de verzamelde gegevens gebruiken om de advertenties van zijn eigen advertentienetwerk in een context te plaatsen en te personaliseren. U kunt ervoor kiezen om uw activiteit op de Service niet beschikbaar te maken voor Google Analytics door de opt-outbrowser add-on van Google Analytics te installeren. De add-on voorkomt dat het Google Analytics JavaScript (ga.js, analytics.js en dc.js) informatie deelt met Google Analytics over de activiteit van bezoeken. Ga naar de webpagina Google Privacy & Voorwaarden voor meer informatie over de privacypraktijken van Google: http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/
(iii) Andere type cookies:
a. Sessie cookies: om onze service te gebruiken
b. Affiliate marketing – en Advertentiecookies
• Affiliate marketing cookies: deze cookies gebruiken wij om onze partnersites (affiliates zoals Daisycon) te belonen voor hun bijdrage aan de verkoop
• Mailchimp: Om onze nieuwsbrieven te versturen maken we gebruik van Mailchimp voor hun privacy Policy kan je meer lezen op https://mailchimp.com/legal/privacy/. Je kan je op het even welk moment zelf uitschrijven voor deze nieuwsbrief.
• AddThis: met deze cookie is het mogelijk om onze content te delen via Facebook, twitter, hyves en diverse andere sociale media.
• Facebook:
i. Cookie die het mogelijk maakt om onze Facebook pagina te ‘liken’. Deze button werkt door middel van code die van Facebook zelf afkomstig is.
ii. Facebook-remarketingdienst zijnde door middel van een code die van facebook zelf afkomstig is, worden u advertenties getoond in facebook op basis van uw bezoek aan onze website. Deze dienst wordt geleverd door Facebook Inc. Je kunt meer informatie over op interesses gebaseerd adverteren van Facebook krijgen door deze pagina te bezoeken: https://www.facebook.com/help/164968693837950. Om u af te melden voor de op interesses gebaseerde advertenties van Facebook, volgt u deze instructies van Facebook: https://www.facebook.com/help/568137493302217
Facebook houdt zich aan de zelfreguleringsprincipes voor online gedragsadvertenties die zijn opgezet door de Digital Advertising Alliance. Je kunt je ook afmelden voor Facebook en andere deelnemende bedrijven via de Digital Advertising Alliance in de VS http://www.aboutads.info/choices/, de Digital Advertising Alliance of Canada in Canada http://youradchoices.ca/ of de Europese Interactive Digital Advertising Alliance in Europa http://www.youronlinechoices.eu/, of opt-out met uw mobiele apparaatinstellingen. Ga voor meer informatie over de privacypraktijken van Facebook naar het gegevensbeleid van Facebook: https://www.facebook.com/privacy/explanation.


Voorafgaandelijk aan het gebruik van onze website zal u kennis kunnen nemen van onze cookieverklaring en kunnen aangeven of u met deze instemt.
Door het aanvinken van het vakje aanvaardt u dat voormelde cookies worden geïnstalleerd en aanvaardt u dat wij toegang krijgen tot deze informatie en deze mogen verwerken voor voormelde doeleinden.
U heeft op elk moment het recht om uw instemming met de installatie van cookies in te trekken. U kan daartoe een e-mail sturen naar de verwerkingsverantwoordelijke.
Wanneer u echter niet instemt of uw toestemming intrekt, is het mogelijk dat sommige functionaliteiten op de website niet of niet naar behoren werken.
Het is ook steeds mogelijk om cookies die reeds op uw toestel geïnstalleerd zijn te verwijderen. De meeste internetbrowsers voorzien in deze functionaliteit en laten u toe om cookies te wissen, te blokkeren dan wel een verwittiging te ontvangen wanneer zich cookie wenst te installeren. Indien u meer informatie wenst over cookies; kan u meer informatie hieromtrent vinden op : www.allaboutcookies.org.

Verwerkingsverantwoordelijke
De verwerkingsverantwoordelijke is Vlaminck & Partner Comm V met maatschappelijke zetel te 8820 Torhout, Ieperse Heerweg 9 en ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer 0704.578.009.
U kan de verwerkingsverantwoordelijke schriftelijk contacteren via info@aloeverdemallorca.be

Uw rechten :Recht van inzage; van rectificatie en op het wissen van gegevens
U heeft het recht om op elk moment inzage te bekomen in de gegevens die door u werden verstrekt alsook heeft u het recht om deze gegevens te verbeteren.
U heeft tevens het recht om een kopie te bekomen alsook te verzoeken dat uw gegevens worden gewist. Wij zullen hieraan tegemoet komen doch enkel in de mate dat dit verenigbaar is met de uitvoering van de overeenkomst en wettelijke bepalingen die op ons rusten. .
Om deze rechten uit te oefenen volstaat het dat u een schriftelijk verzoek , gedateerd en ondertekend, verstuurd aan de verwerkingsverantwoordelijke samen met een kopie van de voorzijde van uw identiteitskaart.

Direct marketing
U kan zich op elk moment verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing.
Indien u niet langer mailingen van ons wenst te ontvangen, kan u zich op elk ogenblik uitschrijven door gebruik te maken van de “unsubcribe” knop dan wel een schriftelijk verzoek te richten , gedateerd en ondertekend, aan de verwerkingsverantwoordelijke of aan info@aloeverademallorca.be samen met een kopie van de voorzijde van uw identiteitskaart.

Veiligheid
Wij trachten zo goed als mogelijk de gegevens die u ons verstrekte te beveiligen en wij namen dan ook organisatorisch alsook technische veiligheidsmaatregelen om verlies, vernietiging, wijziging, ongeoorloofde verstrekking dan wel ongeoorloofde toegang te voorkomen. Evenwel biedt geen enkel beveiligingssysteem 100 % garantie. Wij kunnen behoudens grove fout of bedrog niet verantwoordelijk worden gehouden voor schade die voortvloeit uit het verlies, onrechtmatige verwerving of onrechtmatig gebruik door een derde van uw persoonsgegevens.

Derde
Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld en worden desgevallend enkel aan dienstverleners betrokken bij de uitvoering/verwerking/afhandeling van de bestelling alsook aan de dienstverleners welke de bedrijfsvoering ondersteunen (zoals bijvoorbeeld boekhouder, marketingdienstverleners ea…… ) en enkel voor deze doeleinden en de doeleinden hoger vermeld meegedeeld.
Uw gegevens worden ook doorgegeven aan Mailchimp ( VS ) voor direct marketing.
Indien een derde zich in een derde land zijnde niet in de Europees Economisch Ruimte bevindt, sluiten wij indien het desbetreffende land niet voorkomt op de lijst van landen waarvan de Europese Commissie het passend beschermingsniveau heeft erkend, een overeenkomst met de verwerker die een passende bescherming biedt.

Bewaartermijn van gegevens
Uw gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk in het licht van het doel waarvoor ze werden bekomen/gebruikt . Uw gegevens worden steeds bewaard gedurende de termijn noodzakelijk om te voldoen aan wettelijke bepalingen onder meer inzake bewaring van documenten opgelegd aan ondernemingen alsook om contractuele en wettelijke bepalingen voortvloeiende uit de overeenkomst na te leven/af te dwingen.

Klachten
U heeft als klant het recht om klacht in te dienen bij de Commissie voor Bescherming van de Persoonlijke levenssfeer indien u van oordeel zou zijn dat uw rechten niet worden gerespecteerd.
De contactgegevens van de Commissie zijn :
Adres: Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel
e-mail: commission@privacycommission.be

Update van de policy
Deze policy kan worden herzien. De herwerkte polis zal van kracht zijn op tijdstip vermeld in de herwerkte versie.

Toepasselijk recht en bevoegdheidsbeding
De privacy policy is opgesteld naar Belgisch recht. Elk geschil aangaande deze policy behoort tot de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van alwaar onze maatschappelijke zetel is gevestigd. Wij beschikken evenwel nog over de mogelijkheid om het geschil voor te leggen aan de rechtbank van de maatschappelijke zetel of de woonplaats van de klant.(Download de Algemene voorwaarden met inbegrip van de privacy en cookie policy als PDF bestand.)

Winkelwagen

Geen artikelen in winkelwagen.

Nieuwsbrief

Meld u aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden
© 2018 - 2023 Aloe vera de Mallorca | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel